Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Leest u de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1: Definities

1.1 CactusPlaza: gevestigd te Roden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KVK 69379726, handelend onder de naam CactusPlaza.

1.2 Website: de website van CactusPlaza, te raadplegen via www.cactusplaza.nl, en alle bijbehorende subdomeinen.

1.3 Klant: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met CactusPlaza en/of zich geregistreerd heeft op de website.

1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen CactusPlaza en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van CactusPlaza zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor CactusPlaza slechts bindend indien en voor zover deze door CactusPlaza uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Prijzen en informatie

3.1 Alle op de Website en in andere van CactusPlaza afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven. Indien er geen verzendkosten worden gerekend of indien deze in de prijs zijn verwerkt, zal dit ook vermeld worden op de wijze zoals in dit Artikel bedoeld.

3.3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. CactusPlaza kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van CactusPlaza afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.4 CactusPlaza kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van CactusPlaza en het voldoen aan de daarbij door CactusPlaza gestelde voorwaarden.

4.2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt CactusPlaza onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft CactusPlaza het recht om prijzen hierover aan te passen.

Artikel 5: Registratie

5.1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier op de website.

5.2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

5.3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. CactusPlaza is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

5.4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of CactusPlaza daarvan in kennis te stellen, zodat CactusPlaza gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6: Uitvoering overeenkomst

6.1 Zodra de bestelling door CactusPlaza is ontvangen, stuurt CactusPlaza de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

6.2 CactusPlazais gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

6.3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

6.4 Indien CactusPlaza de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

6.5 CactusPlaza raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

Artikel 7: Herroepingsrecht

7.1 Indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, heeft de Klant het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met CactusPlaza binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

7.2 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan.

7.3 Klant kan de overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product binnen de in lid 1 gestelde termijn aan CactusPlaza te retourneren, dan wel binnen deze termijn CactusPlaza op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

 • CactusPlaza
 • Jachtlaan 21
 • 9301 KN Roden
 • The Netherlands

7.4 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan Klant.

7.5 Het herroepingsrecht geldt niet voor producten:

 • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • voor losse kranten en tijdschriften;
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

7.6 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Artikel 8: Betaling

8.1 Klant dient betalingen aan CactusPlaza volgens de in de bestelprocedure en op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. CactusPlaza is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Algemene informatie over de betaalmethoden wordt door CactusPlaza tijdig, voor het sluiten van de Overeenkomst aan Klant ter beschikking gesteld.

Artikel 9: Garantie en conformiteit

9.1 CactusPlaza staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat CactusPlaza er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

9.2 Een door CactusPlaza, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst.

9.3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt CactusPlaza daarvan in kennis te stellen.

9.4 Indien CactusPlaza de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 10: Klachtenprocedure

10.1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of andere aspecten van de dienstverlening van CactusPlaza, kan hij bij CactusPlaza per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onderaan de Algemene Voorwaarden.

10.2 CactusPlaza geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 werkdagen dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal CactusPlaza binnen 2 werkdagen de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Artikel 11: Persoonsgegevens

11.1 CactusPlaza verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 12: Slotbepalingen

12.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar CactusPlaza gevestigd is.

12.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

13.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

 • CactusPlaza
 • Jachtlaan 21
 • 9301 KN Roden
 • The Netherlands

KvK nummer: 69379726

BTW nummer: NL857852784B01